Başlık İndeksini Listele


 • 5 Nisan 2020 – 6 Nisan 2020

 • 20 Aralık 2019 – 21 Aralık 2019

The Second Civilizations Forum

 • 25 Nisan 2020 – 26 Nisan 2020

Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu

 • Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu

  1 Kasım 2019 – 3 Kasım 2019

  Mountain View

   

  İslâm’ın temel kaynaklarından olan hadislerin Hz. Muhammed (s.a.v.)’e aidiyetini tesbit etmek her daim ulemânın temel görevlerinden birisi olmuştur. Bu meyanda birçok hadis kaynağı meydana getirilmiştir. Bunlar arasından da en fazla itibar göreni kuşkusuz Sahîh-i Buhârî olmuştur.

  Bu yüzden tarihin her döneminde bu kaynak hakkında farklı amaç ve muhtevalarda birçok eser kaleme alınmıştır. Kitabın yöntemini, Buhârî’nin hocalarını, talebelerini, itimat ettiği râvileri, râvide aradığı şartları, tercih ettiği metinleri, ortaya serdiği fıkhî görüşleri inceleyen türden ilmî çalışmalar yapılmıştır. Sahîh-i Buhârî üzerine yazılmış şerhler ise şerh edebiyatının en önemli örneklerini temsil etmektedir.

  Müslüman Ümmet’in Buhârî'nin Sahîh'ine olan güveni onu eleştiriden muaf kılmamış, tarihsel süreçte gerek ana akım içerisinden gerekse bid’at fırkalar tarafından eleştiriler yöneltilmiştir. Sahîh’in günümüzde de hem Müslüman âlimlerin hem de Batılı İslâm araştırmacılarının ilgi odağı olması hadis literatüründe bu kitabın önemini ortaya koymaya kâfidir.

  Bu sempozyum, bab başlıkları, ta‘likleri, tekrarları, şartları, metin seçimi gibi takip edilen yöntemden nüsha farklılıklarına, üzerine yapılmış çalışmalardan ona yöneltilen tenkitlere kadar Sahîh-i Buhârî’yi farklı yönleriyle ele almayı hedeflemektedir. Akademik üslûbun  önemsendiği bu sempozyumda  daha önce ele alınmamış veya gerektiği kadar incelenmemiş konu başlıkları öncelenecektir.

  Sempozyumda ele alınması arzulanan konular:

  Sahîh’in Tarihi: Kitabın ortaya çıktığı ictimaî, ilmî, siyasî ve kültürel ortam, kaynakları, toplanması, aslı gibi korunmasına dair gayretler, nüsha farklılıkları, mevcut nüshaların tarihi ve bu meyanda yapılmış ilmî tenkitler.

  Sahîh’te Takip Edilen Yöntem: Kitabın tertibi, bablandırma hususundaki yöntemi, râviler hakkındaki kriterleri, tashih şartları, sahanın diğer kaynaklarıyla olan yöntem farklılıkları ve yöntem konusunda getirdiği yenilikler.  

  Sahîh’teki Hadisler: Hadislerin sened ve metin açısından değerlendirilmesi, metin tercihleri, bazı metinleri bölerek kullanması, bu metinlere dair lehte ve aleyhteki değerlendirmeler.

  Sahîh’e Yazılmış Şerhler: Şerhlerin ilmî değeri, az tanınmış şerhler, şerh kitaplarına dair az bilinen yönler, tamamlanmamış şerhler.

  Sahîh ve İslâm Medeniyeti: Buhârî hadislerinin İslâm medeniyetinin teşekkülünde oynadığı rol, kültür tarihimizdeki yeri (Buhârî hatimleri, Buhârîhanlık vb.) ve güncel değeri.

  Sahîh’e Yöneltilen Tenkitler: Bid’at ehli râvilerin varlığı, ta‘liklerinin ilmî değeri, icâzet almaksızın birkaç yazılı hadis nüshasından seçki yaparak kitabını oluşturduğu iddiası, klasik kaynaklarda Buhâri'ye yapılan bazı hadis atıflarını kitapta bulamayışımızın sebepleri, zayıf ve uydurma rivâyetlerin bulunduğu, bazı hadislerin Kur’ân’a, akla, bilime ve vakıaya aykırı olduğu iddiaları, Hanefilere mesafeli duruşunun arka planı, Şafî mezhebine mensup olduğu iddiası vb. meseleler.

  Mountain View

5. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu

 • 27 Nisan 2019 – 28 Nisan 2019

4. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu

 • IV. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu

  19 Mayıs 2017 – 21 Mayıs 2017

  Sunumlar ve Yazarlar


  Mountain View

  Sponsorlar


  Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View

3. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu

 • 28 Eylül 2013 – 29 Eylül 2013

  Bildiri Çağırısı:
  Üçüncü Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu
  Siyaset ve İktisat Bağlamında Medeniyet
  28 - 29 Eylül 2013, İstanbul
  Özetler için son tarih : 24 Temmuz 2013

  Organizasyon: Uluslararası İbn Haldun Topluluğu (UİHT); Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT); İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR)

  Bu sempozyumun amacı siyaset ve ekonominin medeniyetleri ve medeniyetler arası ilişkileri şekillendirmedeki rolünü Halduncu bakış açılarından incelemektir. Günümüzde dünya ekonomisinin ve dünya siyasetinin yapısı hızla değişmektedir. Ekonomi ve siyasetin bireyler, toplumlar, medeniyetler ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerindeki etkisi inkar edilemez. İbn Haldun için medeniyet, siyasi ve ekonomik güçler tarafından sürekli şekillendirilen, akışkan ve değişken bir olgudur; fakat sosyal değişimin kuralları sabittir. Bu sempozyumun ana sorunsalı da Halduncu bakış açılarını, kavramları ve teorileri günümüz dünyasındaki toplumsal değişimleri incelerken, özellikle siyaset ve ekonominin rolüne odaklanarak nasıl kullanabileceğimizdir.

  Tebliğ özetleri Türkçe, Arapça, yada İngilizce olarak (max. 300 kelime) kısa akademik bir biyografik özet ile beraber (max. 200 kelime) aşağıdaki email adresine gönderilmelidir:
  info@ibnkhaldunsociety

  Masraflar:
  Tüm katılımcılar için üç güne kadar konaklama, sınırlı sayıda katılımcı için ulaşım imkânı sağlanacaktır. Detaylı bilgi için Sempozyum Sekretaryası ile irtibata geçilebilir.

2. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu

 • II. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu

  29 Mayıs 2009 – 31 Mayıs 2009

1. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu

 • I. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu

  3 Haziran 2018 – 4 Haziran 2018

1. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu

 • 27 Ekim 2018 – 29 Ekim 2018

  Mountain View

 • 5 Nisan 2019 – 6 Nisan 2019
 
Ibn Haldun University
Ulubatlı Hasan Caddesi, No:2
34494 - Başakşehir, İstanbul, Turkey
e-Mail: meeting@ihu.edu.tr
Tel. +90 212 692 0 212