Açık Konferans Sistemleri

Kanuni Vakfiyesi Ve Süleymaniye Külliyesi


Yasin Yılmaz

Son değişiklik: 19-10-2018

Özet


Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul’da inşa ettirdiği kurumların varlığını devam ettirmesi, başta dini olmak üzere, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin istenilen amaca uygun yapılması, görevlilerin çalışma şartları, görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ile vakfedilen akaratın neler olduğunu belirtmek için bir vakfiye hazırlatmıştır. Vakfiye, vakfın kurucusu Kanuni’nin tuğrası ve Şeyhülislam Hamid Efendi’nin tasdikiyle hukuki bir nitelik kazanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın kurduğu vakıfların mali destek verdiği kurumlar, Kanuni Vakfiyesi'nde bütün ayrıntılarıyla kaydedilmiştir. Bunlar, Hadika-i Cedide denilen yerde bir medrese, Şehzade Camii ile medresesi, imareti ve sıbyan mektebi, Süleymaniye Külliyesi içerisindeki ibadet özellikle de cemaatle namazların edası için cami, sosyal yardım sağlanması amacıyla imaret, eğitim ve ilmi faaliyetlerin yürütülmesi için darulhadis, dört medrese, sıbyan mektebi, sağlık hizmetleri alanında daruşşifa ve tıp medresesi ile talebe odaları ve tabhane inşa edilmiştir. Külliye dışında da Kanuni Vakıflarının destek verdiği, Cihangir Camii ile mescidi ve sıbyan mektebi, eski Fil Damı Zaviyesi ile Bukelice Zaviyesi bina edilmiştir.

Külliyenin kurulmasında temel amaç, öncelikle İslam dininin bizatihi insanları hayır yapmaya ve bu yolda yarışmaya çağırmasıyla şekillenen cemiyete hizmet verme, hayır işleme ve bunun sonucu olarak Allah’ın verdiği nimete şükretme düşüncesi içerisinde Hakk'ın rızasını kazanma arzusudur. Kanuni Sultan Süleyman bu hayır kurumlarının dini, akademik ve idari kadrosu ile yardımcı hizmetlerde çalışan bütün personelin yevmiye ve masraflarının karşılanmasını vakfiyesinde, vâkıfın şartı olarak belirtmiştir. Özellikle kendi adını taşıyan Süleymaniye Külliyesi, bir ilim ve irfan yuvası olarak vakıfların verdiği destekle XIX. yüzyıla kadar hizmetini sürdürmüştür.