Açık Konferans Sistemleri

Avrupa Arşiv ve Kütüphanelerindeki Osmanlı Tarihi


Bülent Arı

Son değişiklik: 19-10-2018

Özet


Tüm Balkanlar, Avrupa, Kafkasya, İran, Arap Yarımadası, Batı ve Kuzey Afrika ile Akdeniz tarihi araştırmaları için Osmanlı Arşivlerinin kıymeti tartışılmaz. Buna mukabil, mukayeseli Osmanlı- Avrupa araştırmaları için çoğu Avrupa ülkesi arşivinde muazzam malzeme bulunduğunu da dikkate almamız gerekiyor. Bunlar arasında İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya, Arnavutluk ve Bosna özel önem taşıyan arşivler arasındadır. Bu ülkelerdeki Osmanistik araştırmaları ve yayınları da büyük bir külliyat tutmaktadır. Amerikan ve İngiliz üniversiteleri başta olmak üzere, kendi ülkelerindeki araştırmalar da İngilizce neşriyat olarak herkesi istifadesine sunulmaktadır. Tebliğimizde, yukarıda zikredilen ülkelerdeki arşivlerin muhtevası, bizi ilgilendiren fonların kapsamı ile o ülkelerdeki oryantalist çalışmalar genel hatlarıyla tanıtılacaktır. Buna ilaveten ilgili arşivlere nasıl müracaat edilip ne şekilde evraka ulaşılabileceği hakkında kısa malumat verilecektir.