Açık Konferans Sistemleri

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Sahn-ı Seman Medresesi’nde Bir Edebiyat Okulu


Abdullah Karaaslan

Son değişiklik: 27-10-2018

Özet


Sahn-ı Seman Medresesi müderrislerinden Karamani Mehmed Efendi şiirde kabiliyetli gördüğü on dört öğrenciyi hücresinde bir araya getirmiş ve onlara edebiyat dersleri vermiştir. Bu öğrenciler arasından Tâcü’t-tevârîh müellifi Hoca Sadeddin Efendi, Sultanu’ş-şuara ünvanına sahip Baki Efendi, Netâyicü’l-fünûn ve mehâsinü’l-mütun müellifi Nev’i Efendi, Hadâiku’ş-şakâik müellifi Mecdi Mehmed Efendi gibi XVI. yüzyılda Osmanlı/Türk şiiri ve nesrinin en yetkin örneklerini veren isimler çıkmıştır. Cevri, Üsküplü Valihi, Muhyi-i Karamani, Camcızade, Hüsrevzade de yine burada yetişmiş önemli şairlerdendir. Nevi, Baki ve Hoca Sadeddin Efendi yüksek pozisyonlara gelerek Osmanlı bürokrasisinde etkin simalar arasına girerlerken, Mecdi Mehmed Efendi gibi isimler saray çevresinden uzakta kalmayı yeğlemişlerdir.


Bu tebliğde Sahn-ı Seman’daki bu ders arkadaşlarının XVI. Yüzyıl Osmanlı/Türk Edebiyatı’ndaki rolleri tartışılarak, entelektüel ve edebi ilişki ağları gösterilecektir. Kurulan ilişkilerin yapısı ele alınarak gruplaşmalar, klikler ve merkezi aktörler dinamik bir çerçevede sosyal ağ analizi yöntemiyle gösterilecektir.